انجمن های علمی (1)

انجمن های علمی

 

 

 

انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه اصفهان

به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان؛ انجمن‌علمی زیست‌شناسی و انجمن‌علمی فلسفه دانشگاه اصفهان با همکاری یکدیگر برگزار کردند.
در روز چهارشنبه 3 آذر 95 به مناسبت روز جهانی تکامل و هفته فلسفه، همایش فلسفه‌علم زیست‌شناسی در دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در این همایش دکتر مجید مرادمند (دکتری زیست‌شناسی بیوسیستماتیک جانوری) تکامل را از منظر علم زیست‌شناسی مورد بررسی قرار داد و به بیان شواهد و مدارک دال بر درستی تکامل پرداخت. دکتر صادقی (دکتری فلسفه علم) دیگر مدعو برنامه از دیدگاه فلسفه به این موضوع پرداخت و دیدگاه‌های موافق و مخالف را از قرن 19 مورد بحث قرار دادند.

انجمن علمی زیست دانشگاه اصفهان

به گفته دکتر صادقی، نزاع اصلی در مورد تکامل بین کلیسا و علم نبود، بلکه بین مکتب‌های مادی بود که موافقت یا مخالفتشان متناسب با اهداف و سود خودشان بود. در این مورد ایشان به بررسی نظریه‌های مارکس و پوپر پرداخت. مارکس از تکامل طرفداری کرد و اختلاف بین گونه‌های جانوری را به اختلافات طبقه‌های اجتماعی (طبقه کارگر و سرمایه‌دار) تعمیم داد و به این طریق از تکامل سوء استفاده کرد. پوپر هم در ابتدا به مخالفت از تکامل پرداخت و بیان کرد که در علم چیزی قابل اثبات نیست و سوالات متعددی در رد تکامل طرح کرد. اگرچه در اواخر عمر از نظر خود برگشت.
دکتر صادقی افزودند: در علم فلسفه تنها به بررسی نظریات پرداخته می شود و جایگاه آن را مشخص می کند و هیچگاه نمی توان آن نظریه را رد یا ثابت کرد.
در پایان برنامه، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و به سوالات مطرح شده دانشجویان پاسخ داده شد.

فلسفه زیست شناسی

آخرین اخبار

رد پا

حالت های رنگی