چهارشنبه, 03 آذر 1395 19:48

 

 

 

 

پرسيدم: بهترين راه تربيت كردن چيست؟

گفت: با فرزندت مثل فرزند همسايه رفتار كن.

گفتم: چگونه؟

گفت: وقتي فرزند همسايه در خانه تو ميهمان است به او احترام ميگذاري، حالش را ميپرسي، وقتي از مدرسه برگشت ابتدا به سراغ كيف و نمرات اونميروي، درباره نوع غذا نظرش را ميپرسي، درباره زمان خوابيدن با او مشورت مي كني، نظر او را خيلي از مواقع جويا ميشوي، نزد او با همسرت دعوا نميكني و ...

بدان كه فرزند تو و فرزند همسايه هر دو در خانه تو ميهمان هستند. يكي چند روز و ديگري چند سال. فقط كافي است بداني احترام، احترام مي آفريند نه احساس مالكيت.

پروفسور محمود حسابي

نتیجه تصویری برای دکتر حسابی

چهارشنبه, 02 تیر 1395 20:46

 

 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه از نرخ رشد ۳۷۰ درصدي ثبت اختراعات با مالكيت دانشگاه در سه ساله اخير (۹۲-۹۴) نسبت به سه ساله گذشته (۸۹-۹۱) خبر داد. ايشان گفت اين دانشگاه سعي كرده است در جهت ثبت و توليد اختراعات مورد نياز كشور و تكميل چرخه علم و فناوري گام بردارد.

به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر امير رحيمي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان با تاكيد بر اينكه حركت در مرزهاي دانش براي رشد توليد علم و فناوري از جمله برنامه هاي راهبردي و كلان اين دانشگاه در سال هاي اخير بوده است، اظهار داشت: در سال گذشته ۳۶ اظهارنامه در اداره كل مالكيت صنعتي با مالكيت دانشگاه به ثبت رسيده است كه تا كنون سند اختراع ۱۰ عنوان از اين اختراعات دريافت شده و روند تكميل و دريافت بقيه اختراعات نيز درحال انجام است.

دكتر رحيمي در ادامه اقزود: تاكنون ۶۹ اختراع با مالكيت دانشگاه اصفهان در اداره كل مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است كه اين آمار جدا از اختراعات با مالكيت اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه مي باشد.

ذ

رد پا

حالت های رنگی