دوشنبه, 15 آذر 1395 17:52
دوشنبه, 03 آبان 1395 12:56

 

 

 

 

جلسه ی دوم ازسلسله جلسات سانس رنسانس باسخنرانی حجه الاسلام داستانپور برگزارگردید. دراین جلسه استادداستانپور پس ازاراءه ی خلاصه ای از مطالب جلسه قبل به بیان دیگرمولفه های هویت دانشجویی پرداختند.

داستانپور

مولفه های هویت دانشجویی شامل:۱.ظرفیت داشتن وظرفیت نشان دادن ۲.تک ساعتی نبودن،حساسیت داشتن نسبت به مساءل جامعه و جهان واحساس رسالت ووظیفه کردن(که درجلسه ی قبل بیان شده بود) ۳.میل به تغییرداشتن:میل به تغییردردانشجویان درمواردی چنانچه درست به آن پرداخته نشده باشد،ویرانگروچنانچه باعقل ودوراندیشی باشد،بنیان سازاست.زیرا فرد از فضای دبیرستان که محدودبوده است،به دانشگاه که عقایدونظرات درآن نامحدوداست پاگذاشته وچنانچه تغییردرست مدیریت نشود چه بساکه بنیان هویت فرد راویران کند.البته عکس این موضوع نیز صادق است. ۴.نقاد و منتقدبودن:استاد داستانپورابتدابه تبیین دوره های مختلف زندگی افرادپرداختند وفرمودند:فرد درکودکی موجودی تابع است وامرونهی بزرگترهارامی پذیردمثلا اگر حرف بزرگتر هارانپذیردکه میگویندفلان چیزداغ است،دست نزن،این خودش است که ضررمی کندومی سوزد.دردوران میانسالی به بعدهم که فردقدرت ریسک نداردوذهنش ثابت وبسته میشود والبته به اقتضای شرایط،اسیرحواشی میشودوشخصیتی محافظه کارانه به خودمیگیرد.دراینجا فقط دوران نوجوانی وجوانی فرداست که همراه با ریسک وروحیه ی نقادی است.اماجوانان بایدتوجه داشته باشند که درمواجهه با مساءل مختلف ،نه سردوبی احساس باشند ونه طغیانگرواحساساتی.

 

دانشجویان بایداول اطلاعات خودرا افزایش دهندمخصوصا درموردشبهه هایی که به دین واردمیشود وبعدهم سعی کنند به شدت از طغیان گری واحساساتی عمل کردن دوری کنند. ۵.عدم بی سواد بودن بین دانشجویان: حجه الاسلام داستانپوردراین باره فرمودند:متاسفانه جامعه ی کنونی مان روزبه روزبه سمتی میرودکه درآن پرشده است از تحصیل کرده های بی سواد وهمه به دنبال کسب مدرک تحصیلی هستند ودانشجودردانشگاه آنقدر درگیرمدرک وحواشی داخل دانشگاه میشود که فراموش میکند آنچه درآینده به کارش می آید "سوادزندگیست"نه صرفا مدرک. ۶.علم جویی باچشم انداز تولیدعلم:دراین مورداستادفرمودند:این تفکرکه متاسفانه بین دانشجویان متداول شده است که بخوان، فقط۱۲ بگیر،پاس شوبرو،تفکری کاملاغلط است.مگرماچه چیزی کم داریم که درآخر همیشه به دنبال مقاله های جهانی وتولیدعلم دیگرافرادخارجی میگردیم.درصورتی که اگردانشجویان کمی ازحواشی دانشگاه دورشوندوتلاش خودرابکنند،این پتانسیل رادارندکه همیشه جزء بهترین هاباشند.

 

 برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید

آخرین اخبار

اوقات شرعی

رد پا

حالت های رنگی